+370 635 23380   I-V 9:00-18:00
Pažymėtos prekės

Privatumo politika

DUOMENŲ SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS
 
Privatumo sąlygos
 
1. Sąvokos
1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.2. Asmens duomenų valdytojas – veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą, Nr.479100, ICE Deal.
1.3. Paskyra – tai prisijungimo prie www.icedeal.lt sąskaita svetainėje, kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.4. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.5. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis “www.icedeal.lt” sistemoje bei savo Paskyroje.
1.6. Slapukas ( cookie ) – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio “www.icedeal.lt”, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie “www.icedeal.lt” ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 
2. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis elektroninėje parduotuvėje “www.icedeal.lt” tvarkomi lankytojų, pirkėjų (fizinių asmenų) ir ( juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens arba įmonės duomenys. Elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens konstitucinę teisę į privatumą, kuris apsilanko elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt” Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
- apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt", prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;
- kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
 
4. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
 
4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
 
5. Informacija Jūsų kompiuteryje
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės mūsų elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt". Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs nesenai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite pakeisti,užblokuoti ar pašalinti iš savo kompiuterio pakeisdami savo interneto naršyklės nuostatas.
 
6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas ir užsakymus elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt", mes turime gauti iš Jūsų kaip galima tikslesnius duomenis. Todėl Jūs elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" registracijos formoje turite nurodyti apie save tikslius duomenis, o jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti, arba informuoti mus dėl duomenų pasikeitimo.
 
7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno tinklalapio privatumo sąlygomis atskirai.
 
8. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt", mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 
9. Pranešimai
Jei turite pretenzijų, pageidavimų, susijusių su mūsų jau ankščiau nurodyta elektronine parduotuve, galite susisiekti su mumis telefonu +37068346158 arba el. paštu info@icedeal.lt
 
10. Sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis , Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" kaip išdėstyta sąlygose.
 
11. Sąlygų keitimas
Mes turime teisę šias Sąlygas iš dalies arba pilnai keisti pranešdami apie tai Jums elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" arba nurodytu Jūsų elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės elektroninėje parduotuvėje "www.icedeal.lt" po atliktų pakeitimų, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.
 
12. Informacija apie asmens duomenis
Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir saugomus duomenis, užblokuoti, keisti ar ištrinti, kreipdamasis į mus telefonu +37068346158 arba el. paštu info@icedeal.lt Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją telefonu +37068346158 arba el. paštu info@icedeal.lt Pirkėjas turi teisę reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis, ištaisyti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją telefonu +37068346158 arba el. paštu info@icedeal.lt
 
13. Dovanų kuponai, www.icedeal.lt elektroninėje parduotuvėje.
1) Dovanų kuponus galima įsigyti ir jie gali būti panaudoti tik mūsų elektroninėje parduotuvėje adresu: www.icedeal.lt 
2) Dovanų kuponas gali būti panaudotas tik kartą vieno apsipirkimo metu jeigu prekių suma yra didesnė nei nurodyta dovanų kupone, pirkėjas gali papildomai susimokėjęs užsisakyti norimą kiekį prekių. Jeigu dovanų kupono suma yra mažesnė likutis nėra grąžinamas kupono naudotojui. Dovanų kuponai nėra sumuojami. 
3) Dovanų kuponą galima panaudoti tik tiksliai suvedus ant jo nurodytus ,,Dovanos kodo" simbolius į Nuolaidos langelį esantį prekių krepšelio apačioje. 
4) Dovanų kuponas galioja 60 dienų nuo įsigyjimo datos. Nepanaudojus kupono iki jo galiojimo pabaigos pinigai nėra grąžinami pirkėjui ar dovanų kupono tūrėtojui. Taip pat, įsigijus dovanų kuponą pinigai pirkėjui nėra grąžinami. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus. 
5) Dovanų kupono pirkėjas, pirkdamas prekę įsipareigoja informuoti dovanų kupono gavėją apie galiojimo terminą ir kitas susijusias sąlygas ir taisykles su dovanų kuponais. 
6) Dovanų kuponų vertės eurais: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300
 
14. Baigiamosios nuostatos
Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.